TĂNG ĐÁNH GIÁ/ ĐỀ XUẤT FANPAGE

 

 

ĐÁNH GIÁ KHÔNG NỘI DUNG

Gói FB RATE 01
150.000 VNĐ
Số lượng: 10
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Gói FB RATE 02
1.300.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Gói FB RATE 03
6.000.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn
Gói FB RATE 04
1.000.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: 5 - 10 phút
An toàn

ĐÁNH GIÁ CÓ NỘI DUNG (ĐỀ XUẤT)

FB DX 01
100.000 VNĐ
Số lượng: 10
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
FB DX 02
450.000 VNĐ
Số lượng: 50
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
FB DX 03
850.000 VNĐ
Số lượng: 100
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn
FB DX 04
4.200.000 VNĐ
Số lượng: 500
Nội dung: Tùy chọn
Quốc gia: 100% Việt Nam
Ưu điểm: Người thật
Số sao: 1-5 sao
Không cần quyền quản trị
An toàn

đã mua