DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ SEEDING FACEBOOK

Tăng Like Bài Viết

Gói FB LIKE 01
200.000 VNĐ
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 02
900.000 VNĐ
Số lượng: 5.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 03
3.000.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài
Gói FB LIKE 04
10.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000
Quốc gia: Việt Nam
Cảm xúc: Like
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Có thể chia ra nhiều bài

Tăng Share Bài Viết

Gói FB SHARE 01
100.000 VNĐ
Số lượng: 100 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 02
800.000 VNĐ
Số lượng: 1.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 03
1.500.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn
Gói FB SHARE 04
3.000.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 share
Thời gian: Tùy chọn
An toàn

Tăng Bình Luận Bài Viết

Gói FB CMT 01
150.000 VNĐ
Số lượng: 100
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 02
600.000 VNĐ
Số lượng: 500
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 03
1.000.000
Số lượng: 1.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài
Gói FB CMT 04
8.000.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Thời gian: Tùy chọn
Nội dung: Tùy chọn
An toàn
Có thể dùng nhiều bài

 

 

 

đã mua