DỊCH VỤ TWITTER

Tăng Theo dõi, follow TWITTER

Twitter Follow 1.000
800.000 VNĐ
Sub toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter Follow 5.000
3.500.000 VNĐ
Sub toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter Follow 10.000
6.500.000 VNĐ
Sub toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter Follow 50.000
30.000.000 VNĐ
Sub toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt


Tăng like TWITTER

Twitter Like 1.000
800.000 VNĐ
Like toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Chia ra nhiều bài
Twitter Like 5.000
3.500.000 VNĐ
Like toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Chia ra nhiều bài
Twitter Like 10.000
6.500.000 VNĐ
Like toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Chia ra nhiều bài
Twitter Like 50.000
30.000.000 VNĐ
Like toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Chia ra nhiều bàiTăng View video TWITTER

Twitter View 1.000
120.000 VNĐ
View toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter View 5.000
575.000 VNĐ
View toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter View 10.000
1.100.000 VNĐ
View toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter View 50.000
5.000.000 VNĐ
View toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt


Tăng Vote, Phiếu ý kiến TWITTER

Twitter Vote 1.000
700.000 VNĐ
Vote toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter Vote 5.000
3.250.000 VNĐ
Vote toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter Vote 10.000
6.000.000 VNĐ
Vote toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt
Twitter Vote 50.000
25.000.000 VNĐ
Vote toàn thế giới
Tốc độ ổn định
Người dùng thật
Bảo hành tốt

đã mua