Dịch vụ SHOPEE


Tăng lượt theo dõi kênh SHOPEE

Follow SHOPEE 100
600.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow SHOPEE 1000
5.500.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow SHOPEE 5000
25.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow SHOPEE 10000
40.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%


Tăng lượt review SHOPEE

Review SHOPEE 10
100.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Tùy chỉnh nội dung
 
 
Review SHOPEE 100
1.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung
Review SHOPEE 1000
9.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung
Review SHOPEE 10000
80.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung


Tăng lượt Like, yêu thích SHOPEE

Đang xây dựng

đã mua