Dịch vụ SENDO


Tăng lượt theo dõi kênh SENDO

Follow SENDO 100
600.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow SENDO 1000
5.500.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow SENDO 5000
25.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow SENDO 10000
40.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%

Tăng lượt review SENDO

Review SENDO 10
100.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Tùy chỉnh nội dung
 
 
Review SENDO 100
1.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung
Review SENDO 1000
9.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung
Review SENDO 10000
80.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung

đã mua